Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

Regulamin współpracy partnerskiej

§1 Definicje

 1. Partner - podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie ogrodnictwa i/lub sprzedaży roślin, który, po zaakceptowaniu regulaminu oraz wykupieniu usług, korzysta z Usług Usługodawcy na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Usługodawca - firma: Piotr Mądry prowadząca działalność pod adresem: 40-276 Katowice, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 17/89, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9542620577, o nadanym numerze REGON: 369282099, która pod marką WiseCube prowadzi Platformę Plancik.
 3. Platforma - Strona internetowa dostępna w domenie plancik.pl, aplikacja oraz inne narzędzia, za pomocą których Usługodawca udostępnia Usługi dla Partnerów.
 4. Usługa - czynności oferowane Partnerom przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy w tym w szczególności: publikacja profilu partnera na stronie internetowej.
 5. Użytkownik (KLIENT) - osoba fizyczna korzystająca bezpłatnie z platformy (użytkownicy mogą być jednocześnie klientami Partnera).
 6. Moduł - autonomiczny element Platformy, mający swoje funkcje i przeznaczenie, którego funkcjonalności Partner może włączyć do pakietu swoich usług.
 7. Opłata - wyliczona na podstawie obowiązującego Cennika opłata, obejmująca gotowość do świadczenia przez Usługodawcę Usługi. Opłata jest określoną w złotych polskich kwotą netto, płatną z góry, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Klient zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty za pośrednictwem aktualnie akceptowanych przez Usługodawcę kanałów płatności.
 8. Panel - strona internetowa przeznaczona dla zalogowanych Partnerów, dająca możliwość zarządzania Usługami.
 9. Profil - widoczne na Platformie plancik.pl informacje o Placówce.
 10. Katalog - główny moduł Platformy, prezentujący użytkownikom Placówki Partnerów.
 11. Placówka - sklep / miejsce prowadzone przez Partnera, które ogłasza w Katalogu.

 

§2 Zastosowanie i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy oraz warunki świadczenia usług przez Usługodawcę dla Partnerów.
 2. Z Usługodawcą można kontaktować się:
  • mailowo przez: kontakt@plancik.pl
  • przez numer telefonu: 736 603 747
 3. Obie strony zakładają dobrą wolę

 

§3 Rodzaje i zakres usług

 1. Usługa polega na dostępie do Platformy dającej możliwość korzystania z wybranych Modułów.
 2. Partner może skorzystać z zaoferowanego przez Usługodawcę bezpłatnego okresu próbnego, po którym może odstąpić z korzystania z Platformy bez opłat ani podania przyczyny.
 3. Po zakończeniu okresu próbnego Profil przestaje być wyświetlany w Katalogu, chyba że Partner wykupi usługę, zgodnie z aktualnym cennikiem, za wybrane przez siebie pakiety.
 4. Płatność za usługę jest dokonywana na okres 12 miesięcy.
 5. Dostęp do Platformy następuje po stworzeniu konta.
 6. Stworzenie konta równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Partner akceptując regulamin wyraża zgodę na prezentację na Platformie danych swojej placówki, w tym wszystkich znaków graficznych i zdjęć.

 

§4 Funkcjonalności Aplikacji oraz warunki świadczenia Usług w jej ramach

 1. Platforma plancik składa się z następujących modułów:
  1. Moduł katalogu realizowany przez Stronę internetową, dostępną pod domeną plancik.pl, na której prezentowane są użytkownikom informacje o placówce Partnera. Elementem tego modułu jest również wyszukiwarka firm i roślin.
   • Aby profil placówki był widoczny na stronie, wymagane jest działania ze strony Partnera (wypełnienia odpowiednich pól w Panelu).
   • Moduł katalogu jest płatny wg obowiązującego cennika.
   • Profil Partnera będzie widoczny dla Użytkowników, po uzupełnieniu niezbędnych informacji przez Partnera w Panelu.
   • Warunkiem korzystania przez Placówkę Partnera z funkcjonalności wyszukiwarki roślin jest zaznaczenie w odpowiedniej zakładce Panelu (i aktualizowanie wraz ze stanem faktycznym), które rośliny znajdują się w jego asortymencie. Bez zaznaczenia odpowiedniego pola z rośliną, Użytkownicy korzystający z wyszukiwarki nie znajdą Profilu Partnera w wynikach wyszukiwań. Jeśli danej rośliny z asortymentu Partnera nie ma na liście, należy zgłosić ją pod adres mailowy kontakt@plancik.pl. Zostanie wtedy dodana przez Usługodawcę i będzie możliwe jej zaznaczenie.
   • Partner upoważniony jest do samodzielnego wypełniania oraz wprowadzania zmian w Panelu, celem zarządzania swoim profilem na Platformie.
   • Z chwilą zamieszczenia jakichkolwiek treści w Panelu, Partner udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z owych treści.
   • Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania informacji zawartych w Panelu. Nie odpowiada również za dokładność informacji, ofertę przedstawioną przez Partnera oraz aktualność danych dotyczących roślin w jego asortymencie.
   • Partner wyraża zgodę na edycję przez Usługodawcę danych oraz materiałów wprowadzonych do Panelu, celem poprawienia estetyki lub prawidłowego funkcjonowania Platformy.
   • Partner nie może umieszczać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe ani godzących w ideę fair play, czy naruszających prawa osób trzecich.
   • Rejestrując się na platformie Partner potwierdza, że informacje wprowadzone przez siebie w Panelu są prawdziwe i dotyczą miejsca prowadzonego przez siebie, a także że ma pełne prawo do zamieszczonych przez siebie informacji (logo, zdjęcia).
  2. Pakiet promocji - umożliwia partnerowi wyświetlanie baneru z informacją o aktualnej promocji. Baner widoczny będzie w katalogu, jak i na Profilu Placówki.
   • Moduł Pakietu promocji jest opcjonalny i do aktywacji wymaga działania ze strony Partnera.
   • Moduł Pakietu promocji jest płatny wg obowiązującego cennika.
   • Po wykupieniu Modułu Partner zyskuje dostęp do kilku, ograniczonych czasowo ogłoszeń, które będą się pojawiać w module Katalogu oraz w profilu Placówki.
   • Partner może uaktywnić baner promocyjny w dowolnym, wybranym przez siebie momencie.
   • Baner po aktywacji będzie wyświetlany przez 7 dni.
   • Partner ma możliwość zakończenia wyświetlania baneru wcześniej.
   • Partner ma możliwość edycji aktualnie wyświetlanej treści w dowolnym momencie. W takim przypadku: 
    • ilość pozostałych ogłoszeń do wykorzystania pozostaje bez zmian 
    • czas wyświetlania nie jest przedłużany 
   • Baner ma ograniczoną liczbę znaków, aby nie zakłócać ogólnego układu w Katalogu.
 2. Partnerzy mogą wybierać, które z opcjonalnych modułów chcą włączyć w pakiet swoich usług.
 3. Istnieje możliwość rozszerzania usług o dodatkowe pakiety w dowolnym czasie.

 

​§5 Warunki zawierania umów

 1. Do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Partnerem dochodzi przez zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.
 2. Po zakończeniu okresu próbnego, Partner może zrezygnować, lub kontynuować usługę, wtedy zobowiązany jest do zapłaty ustalonych opłat. Po zaksięgowaniu ich na koncie, wybrane usługi będą aktywne przez okres 12 miesięcy.
 3. W gestii Partnera leży podjęcie działań niezbędnych do aktywacji poszczególnych modułów.
 4. Po okresie 12 miesięcy Partner może przedłużyć usługę na kolejne 12 miesięcy uiszczając opłatę wg obowiązującego cennika.
 5. Nie uiszczenie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy równoznaczne jest z rezygnacją z usług Usługodawcy.

 

​§6 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Platformy konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług za pośrednictwem Platformy wymaga działającego połączenia z Internetem.
 2. Usługodawca jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania systemu w celu przeprowadzenia jego naprawy, przeglądu lub modernizacji.
 3. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Platformy na stronie internetowej plancik.pl zostanie opublikowany stosowny komunikat.
 4. W razie utraty hasła Partner może uzyskać dostęp do Konta Partnera poprzez podanie „loginu” (adresu e-mail), na który zostanie przesłany e-mail umożliwiający ponowny dostęp do Konta Partnera.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Panelu Partnera przez osoby trzecie.

 

​§7 Dane osobowe / prywatność

 1. Administratorem danych osobowych Partnera jest Usługodawca, tj. Piotr Mądry (NIP 9542620577, REGON 369282099). Dane osobowe są przetwarzane  zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („RODO”).
 2. Partner w ramach Platformy zakłada swoje Konto oraz Profil, w których podaje swoje dane, w tym dane osobowe. Dane podawane przy zakładaniu Konta i Profilu są niezbędne do świadczenia Usług i są to między innymi: nazwa i adres Partnera, telefon kontaktowy, e-mail, logo.
 3. Usługodawca przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Partnera. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.
 4. Dodatkowe dane, takie jak zdjęcie Placówki, opis Usług mogą być podane przez Partnera w celu rozbudowania Konta i Profilu, listę roślin.

 

​§8 Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@plancik.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, zastrzega on sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji.

 

​§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie. Aktualna wersja regulaminu zawsze jest dostepna pod adresem: https://plancik.pl/regulamin/partner
 2. O treści zmian każdy Partner zostanie poinformowany na stronie, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu oraz przez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Partnera w formularzu rejestracyjnym.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu.
 4. W przypadku braku akceptacji nowej treści przez Partnera, jest on zobowiązany do zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni pocztą elektroniczną, od poinformowania go o zmianie.
 5. W przypadku naruszenia przez Partnera lub klienta warunków ogólnych, Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy.
 6. Usługodawcy przysługuje prawo do odrzucenia prośby o rejestrację Partnera lub rezygnacji ze świadczenia dla niego usług według własnego uznania.
 7. Wszelkie kwoty, o których mowa w cenniku, są kwotami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli tak wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, oprogramowanie w ramach systemu, jak i sposób ich przedstawienia podlegają ochronie prawnej.
 9. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z prawem, polityką prywatności lub regulaminem działań Użytkowników lub osób trzecich.
 10. Usługodawca nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych między Partnerem a Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia pomiędzy nimi powinny być rozwiązywane bez angażowania Usługodawcy w jakiekolwiek czynności związane ze sporami.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 12. Usługodawca zobowiązuje się do pomocy oraz konsultacji telefonicznej, w razie problemów lub wątpliwości