Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

Regulamin współpracy partnerskiej

§1 Definicje

 1. Partner - podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie ogrodnictwa i/lub sprzedaży roślin, który, po zaakceptowaniu regulaminu korzysta z Usług Usługodawcy na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Usługodawca - firma: Piotr Mądry prowadząca działalność pod adresem: 40-276 Katowice, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 17/89, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9542620577, o nadanym numerze REGON: 369282099, która pod marką WiseCube prowadzi Platformę Plancik.
 3. Platforma - Strona internetowa dostępna w domenie plancik.pl, aplikacja oraz inne narzędzia, za pomocą których Usługodawca udostępnia Usługi dla Partnerów.
 4. Usługa - czynności oferowane Partnerom przez Usługodawcę, za pośrednictwem Platformy, w tym w szczególności: publikacja profilu partnera na stronie internetowej oraz dostęp do systemu informacji o roślinach.
 5. Użytkownik (Klient) - osoba fizyczna korzystająca bezpłatnie z platformy (użytkownicy mogą być jednocześnie klientami Partnera).
 6. Opłata - wyliczona na podstawie obowiązującego Cennika kwota, obejmująca gotowość do świadczenia przez Usługodawcę Usługi. Opłata jest określoną w złotych polskich kwotą netto, płatną z góry, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Klient zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty za pośrednictwem aktualnie akceptowanych przez Usługodawcę kanałów płatności.
 7. Panel - strona internetowa przeznaczona dla zalogowanych Partnerów, dająca możliwość zarządzania Usługami.
 8. Profil - widoczne na Platformie plancik.pl informacje o Placówce.
 9. Placówka - sklep / miejsce prowadzone przez Partnera, które ogłasza na Platformie.

 

§2 Zastosowanie i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy oraz warunki świadczenia usług przez Usługodawcę dla Partnerów.
 2. Z Usługodawcą można kontaktować się:
  • mailowo przez: kontakt@plancik.pl
  • przez numer telefonu: 736 603 747
 3. Obie strony zakładają dobrą wolę.

 

§3 Rodzaje i zakres usług

 1. Dostęp do usług na Platformie następuje po stworzeniu konta.
 2. Stworzenie konta równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Usługa Katalog polega na zamieszczeniu Profilu Placówki Partnera na Platformie.
 4. Usługa Katalog dzieli się na pakiet bezpłatny oraz pakiety płatne.
 5. Partner może skorzystać z oferowanego przez Usługodawcę bezpłatnego Pakietu, uprawniającego do wyświetlania Profilu jego Placówki, z podstawowymi funkcjonalnościami.
 6. Partner posiadający darmowy Pakiet, zobowiązany jest do regularnego uzupełniania listy posiadanych roślin oraz zamieszczania w swoich mediach społecznościowych informacji o Platformie.
 7. Partner może skorzystać również z płatnych pakietów, rozszerzających funkcjonalności Profilu, płatnych wg cennika na okres 12 miesięcy.  
 8. Partner akceptując regulamin wyraża zgodę na prezentację na Platformie danych swojej placówki, w tym wszystkich znaków graficznych i zdjęć.
 9. Usługa Systemu informacji o roślinach polega na zapewnieniu Partnerowi dostępu do bazy wiedzy, dzięki której może on prezentować swoim klientom szczegółowe informacje o roślinach.
 10. Klient Partnera otrzymuje dostęp do informacji przez zeskanowanie kodu QR, za pomocą urządzenia mobilnego lub przez stronę skanuj.plancik.pl. Kody QR generowane są indywidualnie dla każdego z Partnerów.
 11. Baza wiedzy o roślinach jest częściowo uzupełniona przez Usługodawcę.
 12. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość wszystkich danych w bazie i daje Partnerom możliwość ich edycji.
 13. Baza jest wspólna dla wszystkich Partnerów.
 14. Partner, akceptując regulamin, wyraża zgodę na korzystanie z informacji wprowadzonych przez siebie do bazy oraz na ich edycję.
 15. Jeśli Partner wnosi do bazy fotografie roślin, oświadcza, iż posiada wszystkie niezbędne do nich prawa i udziela Usługodawcy prawa do bezpłatnego korzystania z nich, na zasadach niewyłączności i bez ograniczeń czasowych, w zakresie systemu.
 16. Drukowanie kodów QR wygenerowanych w bazie oraz umieszczenie ich w widocznym miejscu przed roślinami, leży po stronie Użytkownika.

 

§4 Funkcjonalności Aplikacji oraz warunki świadczenia Usług w jej ramach

 1. Katalog dostępny jest w formie strony internetowej, dostępnej pod domeną plancik.pl, na której prezentowane są użytkownikom informacje o placówce Partnera.
 2. Dostępne dla Partnera funkcjonalności Profilu, uzależnione są od wykupionej usługi. 
 3. Profil Partnera w usłudze Katalogu, będzie widoczny dla Użytkowników, po uzupełnieniu niezbędnych informacji przez Partnera w Panelu.
 4. Baza wiedzy o roślinach dostępna jest dla Partnera po opłaceniu usługi, utworzeniu konta oraz zalogowaniu się na niego, w zakładce: karta roślin.
 5. Warunkiem korzystania przez Placówkę Partnera z funkcjonalności wyszukiwarki roślin jest zaznaczenie w odpowiedniej zakładce Panelu (i aktualizowanie wraz ze stanem faktycznym), które rośliny znajdują się w jego asortymencie. Bez zaznaczenia odpowiedniego pola z rośliną, Użytkownicy korzystający z wyszukiwarki nie znajdą Profilu Partnera w wynikach wyszukiwań.
 6. Brakujące na liście rośliny z asortymentu Partnera, można zgłosić pod adres mailowy kontakt@plancik.pl. Zostaną wtedy dodane przez Usługodawcę.
 7. Partner upoważniony jest do samodzielnego wypełniania oraz wprowadzania zmian w Panelu, celem zarządzania swoim profilem na Platformie.
 8. Z chwilą zamieszczenia jakichkolwiek treści w Panelu, Partner udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z owych treści.
 9. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania informacji zawartych w Panelu. Nie odpowiada również za dokładność informacji, ofertę przedstawioną przez Partnera oraz aktualność danych dotyczących roślin w jego asortymencie.
 10. Partner wyraża zgodę na edycję przez Usługodawcę danych oraz materiałów wprowadzonych do Panelu, celem poprawienia estetyki lub prawidłowego funkcjonowania Platformy.
 11. Partner nie może umieszczać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe ani godzących w ideę fair play, czy naruszających prawa osób trzecich.
 12. Rejestrując się na Platformie Partner potwierdza, że informacje wprowadzone przez siebie w Panelu są prawdziwe i dotyczą miejsca prowadzonego przez siebie, a także że ma pełne prawo do zamieszczonych przez siebie informacji (logo, zdjęcia).
 13. Funkcjonalność promocji - umożliwia Partnerowi wyświetlanie banera z informacją o aktualnym komunikatem reklamowym.. Baner widoczny będzie w katalogu, jak i na Profilu Placówki.
  • Funkcjonalność promocji jest opcjonalna i do aktywacji wymaga działania ze strony Partnera.
  • Funkcjonalność promocji jest płatna wg obowiązującego cennika.
  • Po wykupieniu pakietu promocji, Partner zyskuje dostęp do kilku, ograniczonych czasowo ogłoszeń.
  • Partner może uaktywnić baner promocyjny w dowolnym, wybranym przez siebie momencie.
  • Baner po aktywacji będzie wyświetlany przez 7 dni.
  • Partner ma możliwość zakończenia wyświetlania banera wcześniej.
  • Partner ma możliwość edycji aktualnie wyświetlanej treści w dowolnym momencie. W takim przypadku ilość pozostałych ogłoszeń do wykorzystania pozostaje bez zmian, a czas wyświetlania nie jest przedłużany. 
  • Baner ma ograniczoną liczbę znaków.
 14. Partner w dowolnym momencie może zmienić Pakiet na wyższy.
 15. Usługi można łączyć.

 

​§5 Warunki zawierania umów

 1. Do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Partnerem dochodzi przez zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.
 2. W gestii Partnera leży podjęcie działań niezbędnych do aktywacji poszczególnych funkcjonalności.
 3. Po okresie 12 miesięcy Partner może przedłużyć usługę na kolejne 12 miesięcy, uiszczając opłatę wg obowiązującego cennika, z uwzględnieniem aktualnych promocji.
 4. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w przypadku braku przedłużenia pakietu płatnego w pakiecie Partner oraz Partner+, Profil Partnera przechodzi w opcję pakietu Darmowego.
 5. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego w przypadku Usługi Systemu informacji o roślinach,  usługa nie zostanie automatycznie przedłużona. Aby to się stało, należy opłacić kolejny okres rozliczeniowy.
 6. Wykupienie każdej płatnej usługi, uznawane jest za zawarcie umowy na okres 12 miesięcy i w przypadku rezygnacji  przed ich upływem, opłata za okres rozliczeniowy nie jest zwracana.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy wywołany przerwami technicznymi, awariami, utratą danych spowodowanych brakiem usług dostawców internetowych ani wskutek działań siły wyższej. W takich przypadkach Usługobiorcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odszkodowanie.

 

​§6 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Platformy konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz aktualnej przeglądarki internetowej w tym, m.in: Mozilla Firefox, Opera , Google Chrome, Safari, Edge. Skorzystanie z usług za pośrednictwem Platformy wymaga działającego połączenia z Internetem.
 2. Usługodawca jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania systemu w celu przeprowadzenia jego naprawy, przeglądu lub modernizacji.
 3. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Platformy na stronie internetowej plancik.pl zostanie opublikowany stosowny komunikat.
 4. W razie utraty hasła Partner może uzyskać dostęp do swojego Konta poprzez podanie „loginu” (adresu e-mail), na który zostanie przesłany e-mail umożliwiający ponowny dostęp do Konta Partnera.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Panelu Partnera przez osoby trzecie.
 6. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za problemy z odczytywaniem kodów QR, leżące po stronie wadliwego działania urządzenia Klienta.

 

​§7 Dane osobowe / prywatność

 1. Administratorem danych osobowych Partnera jest Usługodawca, tj. Piotr Mądry (NIP 9542620577, REGON 369282099). Dane osobowe są przetwarzane  zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („RODO”).
 2. Partner w ramach Platformy zakłada swoje Konto oraz Profil, w których podaje swoje dane, w tym dane osobowe. Dane podawane przy zakładaniu Konta i Profilu są niezbędne do świadczenia Usług i są to między innymi: nazwa i adres Partnera, telefon kontaktowy, e-mail, logo.
 3. Usługodawca przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Partnera. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.
 4. Dodatkowe dane, takie jak zdjęcie Placówki, opis usług, lista roślin mogą być podane przez Partnera w celu rozbudowania Konta i Profilu.

 

​§8 Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@plancik.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, zastrzega on sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji.

 

​§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie. Aktualna wersja regulaminu zawsze jest dostepna pod adresem: https://plancik.pl/regulamin/partner
 2. O treści zmian każdy Partner zostanie poinformowany na stronie, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu oraz przez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Partnera w formularzu rejestracyjnym.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu.
 4. W przypadku braku akceptacji nowej treści przez Partnera, jest on zobowiązany do zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni pocztą elektroniczną, od poinformowania go o zmianie.
 5. W przypadku naruszenia regulaminu przez Partnera, Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy.
 6. Usługodawcy przysługuje prawo do odrzucenia prośby o rejestrację Partnera lub rezygnacji ze świadczenia dla niego usług według własnego uznania.
 7. Usługodawca rezerwuje sobie prawo, do zakończenia wyświetlania bezpłatnego Profilu Partnera, w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 8. Wszelkie kwoty, o których mowa w cenniku są kwotami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli tak wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 9. Wszystkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, oprogramowanie w ramach systemu, jak i sposób ich przedstawienia podlegają ochronie prawnej.
 10. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z prawem, polityką prywatności lub regulaminem działań Użytkowników lub osób trzecich.
 11. Usługodawca nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych między Partnerem a Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia pomiędzy nimi powinny być rozwiązywane bez angażowania Usługodawcy w jakiekolwiek czynności związane ze sporami.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 13. Usługodawca zobowiązuje się do pomocy oraz konsultacji telefonicznej, w razie problemów lub wątpliwości.